Испечатете ја страната

ЗСРРК НЕГОТИНО - Неготино

Назив и седиште на примачот:   ЗСРРК Неготино – Неготино

Банка на примачот:   Стопанска Банка

Жиро сметка:   200000003321078