ЗСРРК НЕГОТИНО - Неготино

Назив и седиште на примачот:   ЗСРРК Неготино – Неготино

Банка на примачот:   Стопанска Банка

Жиро сметка:   200000003321078

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00