ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН И НАДЗОРЕН ОДБОР

01 ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР

02 ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР

 
 1. Васе Ѓорѓевски - претседател
 2. Васил Костов - генерален секретар
 3. Сашо Васков - член 
 4. Филип Серафимовиќ - член
 5. Љупчо Јованов - член
 6. Александар Миловски - член
 7. Слободан Симовски - член
 8. Лазар Лазаровски - член
 9. Бранко Јанушев - член
 10. Душко Шапуриќ - член
 11. Златко Џурковски - член
 12. Марјан Алампиоски - член 
 13. Нико Чонески - член 
 14. Предраг Стојчиќ - член
 15. Горан Митев - член
 16. Благе Денковски - член
 17. Ѓоко Трајчевски - член
 1. Ацо Ѓоревски
 2. Боби Стојановски
 3. Љубомир Кајсторовски
 4. Зоран Шурдовски

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00