Повторен оглас за вработување

28 Фев 2020
655 пати

 

Број на оглас

1395200

Податоци за обврзникот (работодавачот)

Назив

МАКЕДОНСКА РИБОЛОВНА ФЕДЕРАЦИЈА Скопје

Единствен матичен број на субјектот и реден број на деловната единица

4067819

Податоци за огласувањето

Датум на објавување

28.02.2020

Рок на важност

10

Број на потребни работници

1

Начин на задоволување на потребата од работници

Со огласување во АВРСМ

Податоци за работното место

Работното место е

упразнето

Населено место

 Скопје - Центар

Вид на вработување

Неопределено

Занимање

Административен секретар

Работно место

Технички Секретар во Македонска Риболовна Федерација

Работно време

40

Работа во смени

Претпладне;

Дали работното место е со посебни овластувања

Не

Основна плата (месечен износ за полно работно време)

15,000.00

Распоред на работно време

од 07.00 до 15.00 ч

Предуслови

Степен на стручна подготовка

 VIIA

Вид на завршено образование

 Високо стручно образование

Профил на завршено образование

Потребно работно искуство

0

Познавање на странски јазици

Англиски;

Потребни вештини

MS Office;

Возачка дозвола

Б;

Податоци за контакт

Адреса

Бул. Кочо Рацин 75 1000     Скопје

Телефон

023164539

Е-пошта

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Дополнителни информации

Молба

Биографија

Уверен за државјанство

Потврда за неосудуваност

Копија од возачка и ЛК

Доказ на странски јазик, приоритет Англиски

Препорака од претходно вработување опционо и др.

Документите да се достават во плик во канце на МРФ или на поштенска адреса

 
 

Оние кандидати кои веќе имаат доставено документи по првичниот оглас, не треба повторно да ги доставуваат документите.

 

 

ЖИРО СМЕТКА

Македонска риболовна федерација

Ж-сметка: 3000000001910-29

Депонент: Комерцијална Банка

КОНТАКТ

Булевар Кочо Рацин бр. 75
1000 Скопје, Македонија
Тел: +389 2 3164 539
Факс: +389 2 3164 509
Е-пошта: contact@mrf1952.mk

РАБОТНО ВРЕМЕ

Работно време на МРФ

понеделник - петок

07:00 - 15:00